Herinrichting kom Twijzel

Dinsdag 15 februari is het bestuur van de Ondernemersvereniging Twijzel door een afvaardiging van de provincie Fryslân geïnformeerd aangaande de voorgenomen herinrichting van de provinciale weg door de bebouwde kom van het dorp. Wethouder Jan Lammers van de gemeente Achtkarspelen was hierbij ook aanwezig.

De medewerkers van de provincie hebben aan de hand van plantekeningen en impressie-schetsen een heldere uiteenzetting van de plannen gegeven. Het streven is om in 2013 met de uitvoering te kunnen starten.

Het bestuur van de ondernemersverening heeft aangegeven dat de uitwerking van de herinrichting er grotendeels positief uitziet, maar dat bij de meerderheid van de leden bezwaren zijn tegen de 30 kilometer zone met gelijkwaardige kruisingen aan de Mounewei en Piterpôlle. De vrees bestaat dat in deze situatie de doorstroming van het verkeer verslechtert en dat met name bij de Mounewei een gevaarlijke kruising ontstaat. Daarnaast is er op gewezen dat een aantal bedrijven langs de weg waarschijnlijk bredere opritten nodig heeft dan op dit moment staat ingetekend, in verband met melkwagens en andere grote vrachtvoertuigen.

Voor wat betreft de opritten en eventuele andere details is uitgelegd dat de huidige tekeningen nog niet de definitieve zijn en dat daarin nog gewijzigd kan worden indien dat op specifieke plaatsen wenselijk of noodzakelijk is.

Aangaande de 30 kilometer zone met de gelijkwaardige kruisingen is toegezegd dat de provincie een berekening maakt van de doorstroming in de scenario’s gelijkwaardige kruising, voorrangskruising en kruising met verkeerslichten. De resultaten worden aan het bestuur van ondernemersvereniging voorgelegd.

Het voornemen is om, zodra deze resultaten bekend zijn, de leden van de ondernemersvereniging uit te nodigen voor een vergadering omtrent dit onderwerp.